Vi, ParadisetSWE AB, organisationsnummer 559260-7815 (”Paradiset”) värnar om din personliga integritet när du är registrerad kund på Paradisets webbplats, www.paradiset.com (”Webbplatsen”). I den här integritetspolicyn (”Integritetspolicyn”) beskrivs vad som görs med dina personuppgifter, varför det görs och vilka rättigheter du har i förhållande till oss vad avser dina personuppgifter. Som dina personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post med användande av e-postadressen info@paradiset.com.
Sammanfattningsvis använder vi den data som du, direkt eller indirekt, förser oss med genom ditt användande av Webbplatsen eller de tjänster som i övrigt tillhandahålls av oss (”Tjänsten”), för att kunna hantera de köp och leverera de livsmedel som du beställer av oss, men också för att göra Tjänsten mer anpassad för just dig och dina behov, och erbjuda dig information och erbjudanden av större relevans. Vi kommer inte att dela med oss av dina personuppgifter till någon annan om det inte är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten för dig. Notera att det nedan finns särskild reglering om du använder Tjänsten för ett bolags räkning.
1           UPPGIFTER FÖR SKAPANDE AV ANVÄNDARKONTO
1.1         För att kunna nyttja Tjänsten behöver du skapa ett användarkonto för användande av Webbplatsen (”Användarkonto”).
1.2         För att registrera ett Användarkonto på Webbplatsen måste du ange:
(i)              din e-postadress,
(ii)             ett lösenord,
(iii)            ditt för- och efternamn,
(iv)            ditt personnummer,
(v)             ditt telefonnummer,
(vi)            den adress till vilken du önskar att framtida leveranser ska ske, samt
(vii)           om du önskar betala mot faktura, din folkbokföringsadress (denna inhämtas automatiskt från en leverantör av adressuppgifter), annars övriga betalningsuppgifter (dessa kommer vi dock inte ha tillgång till utan de lämnas direkt till vår leverantör av betalningstjänster).
1.3         Vi behandlar dina inloggningsuppgifter för att kunna möjliggöra för dig att logga in på ditt Användarkonto och för att, möjliggöra köp via Webbplatsen, för att kunna kommunicera med dig angående Tjänsten, exempelvis genom att informera om villkorsändringar, förse dig med relevanta erbjudanden och skicka nyhetsbrev per e-post till dig. Om du avregistrerar ditt Användarkonto slutar vi naturligtvis att behandla uppgifterna för de just nämnda syftena och raderar dem om inget annat framgår av denna Integritetspolicy.
1.4         För att du ska kunna få ta del av erbjudanden och information som är särskilt anpassad för dig, kommer Paradiset även att använda den information som anges ovan i punkt 1.2, exempelvis din ålder och ditt kön (vilka framgår av ditt personnummer), för detta syfte.
1.5         Alla dina personuppgifter som anges i punkt 1.2 ovan kan också komma användas av oss för att ta fram statistik för användande av Tjänsten i enlighet med punkt 8 nedan, samt för att utveckla Tjänsten på det sätt som anges i punkt 8.2 nedan.
1.6         Du kan förhindra att sådana mailutskick som innehåller marknadsföring skickas till dig genom att du ändrar inställningarna för ditt Användarkonto på Webbplatsen. Du kommer då endast att få e-postmeddelanden som direkt rör ditt användande av Tjänsten, såsom lösenordsåterställning eller information om uppdaterade användarvillkor. Om du väljer att inte ta del av marknadsföring  kommer inte heller dina uppgifter användas för detta ändamål.
2            UPPGIFTER SOM SAMLAS IN VID ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN
2.1         Efter att du skapat ett Användarkonto för Webbplatsen kan du på Webbplatsen uppge sådana eventuella matpreferenser som du har, såsom uteslutande av viss typ av livsmedel, allergier och likande. Sådan information används för att du ska få ut mer av Tjänsten, eftersom du då kan få ta del av erbjudanden och information som är särskilt anpassad(e) för dig. Genom att ange eventuella matpreferenser samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt.
2.2         Du kan när som helst ta bort eller ändra de matpreferenser som du angivit. Notera dock att de erbjudanden som därefter riktas till dig, alltjämt kan vara av liknande slag, eftersom innehållet i erbjudanden även baseras på sådan information som anges i punkt 4 nedan.
2.3         I Tjänsten kan du skapa recensioner och betygssätta produkter samt lägga upp recept. Du kan själv välja om endast du eller även andra av Paradisets kunder ska kunna ta del av sådan information. Du kan när som helst ta bort eller ändra de recensioner, betyg och recept som du skapat i Tjänsten.
2.4         Även de av dina personuppgifter som angetts ovan i denna punkt 2, kan komma användas av oss för att ta fram statistik avseende användande av Tjänsten i enlighet med punkt 8 nedan, samt även för att utveckla Tjänsten, exempelvis på det sätt som anges i punkt 8.2 nedan.
3            BETALNINGSUPPGIFTER
3.1         För att hantera betalningar avseende de köp som görs genom Webbplatsen, använder vi en tredje part som betalningsleverantör (”Betalningsleverantören”). När du gör köp i Tjänsten måste du därför uppge uppgifter för betalning till Betalningsleverantören. Detta innebär att dina betalningsuppgifter aldrig hanteras av Paradiset. Paradiset får en bekräftelse av Betalningsleverantören när du gjort din betalning. Notera att Betalningsleverantören kan komma att inhämta uppgifter om dig i offentliga register för det fall du önskar betala mot faktura.
3.2         Om du väljer att spara dina betalningsuppgifter så sker det hos Betalningsleverantören, som då ansvarar för behandlingen av uppgifterna.
3.3         Uppgifter om dina köp sparas också för bokföringsändamål och måste då lagras enligt lag. Först när sådan laglig skyldighet upphör raderar vi uppgifterna.
4            UPPGIFTER SOM DU INDIREKT LÄMNAR (profilering)
4.1         När du gör beställningar av livsmedel genom användande av Tjänsten, sparas din orderhistorik.
4.2         Förutom den information som sparas om de faktiska köp som du gör i Tjänsten, sparas även annan information som avser ditt användande av Tjänsten. Sådan information är exempelvis information om vad du söker på, vad du klickar på och liknande. Även denna lagring sker för att du ska kunna få ta del av erbjudanden och information som är särskilt relevant(a) för dig.
4.3         Om du inte vill att vi ska lagra i denna punkt 4 nämnd information kan du ange detta i inställningarna avseende ditt Användarkonto. Du kommer då fortfarande att få ta del av information och erbjudanden men informationen kommer inte att vara särskilt anpassad för dig. Notera dock att du även måste avböja användande av cookies för att orderhistorik inte ska sparas.
4.4         Även de av dina personuppgifter som angetts ovan i denna punkt 4, kan komma användas av oss för att ta fram statistik avseende användande av Tjänsten i enlighet med punkt 8 nedan, samt även för att utveckla Tjänsten, exempelvis på det sätt som anges i punkt 8.2 nedan.
4.5         Uppgifter som behandlas för de ändamål som anges här under punkten 4 behandlas till dess att du motsätter dig marknadsföring, uppgifterna raderas annars i samband med att övriga kontouppgifter raderas (se nedan under rubrik 10 – Gallring).
5          KORRIGERING AV FELAKTIG INFORMATION
5.1         Som utgångspunkt kan du själv ändra all information som finns om dig i Tjänsten.
5.2         Vissa uppgifter kan du dock inte ändra själv, till exempel sådan information som används för profilering, din folkbokföringsadress, ditt personnummer etc. Om det skulle föreligga någon felaktighet i sådan information, vänligen hör av dig till oss. Notera att vi kan behöva kontrollera huruvida informationen är felaktig innan vi kan rätta den. Du når oss enklast genom att skicka ett e-mail till info@paradiset.com.
6            UTLÄMNANDE AV INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE
6.1         Dina personuppgifter behandlas av Paradiset i enlighet med Integritetspolicyn. Observera dock att all data lagras av en tredje part, men det är likväl bara vi som har tillgång till informationen då den skickas till denna tredje part genom en VPN-anslutning.
6.2         Vi kommer aldrig att sälja, dela eller hyra ut dina personuppgifter till någon utomstående eller att använda din e-postadress för oönskade e-postutskick. Notera dock att detta inte gäller om du uttryckligen kräver att så ska ske och du därvid har laglig rätt till dataportabilitet, läs mer härom under punkt 9 nedan.
6.3         Oavsett vad som stadgas i föregående punkt har vi dock rätt att dela dina personuppgifter med till Paradiset närstående bolag och underleverantörer (”tredjeparter”) om det sker i enlighet med de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Dina uppgifter kan även komma att delas med myndigheter om så krävs enligt gällande lagstiftning eller ett myndighetsbeslut.
6.4         Om vi delar med oss av dina personuppgifter till tredje parter, är vi fortsatt ansvariga för att behandlingen av dessa sker i enlighet med denna Integritetspolicy inbegripet de syften för behandling som anges i denna. Den tredje parten får i så fall endast tillgång till informationen för att utföra uppgifter på vår anmodan och i enlighet med våra instruktioner, och kommer att hantera informationen i egenskap av personuppgiftsbiträde.
7            AGGREGERAD INFORMATION (INTE HÄNFÖRLIG TILL NÅGON INDIVID) OCH STATISTIK
7.1         När du använder Webbplatsen kan vi exempelvis logga din ingångs-URL, tidpunkten för din åtkomst till Webbplatsen, vilken typ av webbläsare du använder, din referens-URL och annan liknande information, i syfte att erhålla intern information om Webbplatsens webbplatstrafik. Dessa uppgifter används på aggregerad nivå, vilket innebär att den inte går att hänföra till dig som individ, och är inte heller avsedd att kopplas till någon personlig information om inte det krävs för att identifiera dig om du använt Tjänsten eller Webbplatsen på ett sätt som strider mot de allmänna villkoren för Tjänsten eller Integritetspolicyn.
7.2         Alla dina personuppgifter som avses ovan i punkt 1, 2 och 4 ovan kan komma användas av oss, i aggregerad form, för att ta fram statistik avseende användande av Tjänsten samt även för att utveckla själva Tjänsten, exempelvis genom tillförande av bugfixar, förbättring av Tjänstens algoritm och framtagande av nya funktioner. Uppgifterna kan komma att användas för dessa ändamål även efter att du avslutat ditt Användarkonto hos Paradiset.
8            DINA RÄTTIGHETER
8.1         I korthet har du rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, att se till att uppgifterna är korrekta och att klaga om du tycker att vi gör något som är fel. Du kontaktar oss enklast per e-post med användande av den i ingressen angivna e-postadressen.
8.2         Mer specifikt, har du följande rättigheter:
(i)              Rätt att kostnadsfritt, en gång per år och därefter mot erläggande av en administrativ avgift, få information om de personuppgifter som Paradiset behandlar om dig;
(ii)             Rätt att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade eller blockerade under en tid då vi kan säkerställa att de är felaktiga;
(iii)            Rätt att få dina uppgifter raderade efter att ditt Användarkonto har avslutats – notera dock att vi gör detta automatiskt, men du kan skicka ett e-postmeddelande till oss om du vill ha en bekräftelse på att det är gjort (se dock om statistik, i aggregerad form, i punkt 8.2 ovan);
(iv)            Rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas under vissa förutsättningar om så framgår av artikel 18 i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR);
(v)             Rätt till ”dataportabilitet”, det vill säga att få ut de uppgifter som du har tillhandahållit oss i ett ”strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format ”; och
(vi)            Rät att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter – notera att vi i första hand rekommenderar att du vänder dig till oss med eventuella klagomål men du får också lämna ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).
9            SÄRSKILT OM FÖRETAGSKONTON
9.1         Även företag kan skapa konton för Webbplatsen (”Företagskonto”). Ett antal fysiska personer (”Användare”) kan ges en personlig möjlighet att logga in på Företagskontot och göra inköp å det aktuella bolagets vägnar. För att det ska vara möjligt, behöver Paradiset uppgift om varje Användares för- och efternamn, e-postadress och ett lösenord.
9.2         Information som Paradiset erhåller i enlighet med punkt 10.1, behandlas i det syfte som framgår av punkt 1.4 samt som eventuell fakturareferens, och i övrigt i enlighet med Integritetspolicyn. I tillämpliga delar får alltså termen Användarkonto bytas ut mot termen Företagskonto och andra erforderliga justeringar göras så att Integritetspolicyn ska kunna tillämpas avseende företag och dig, i egenskap av Användare.
9.3         För att möjliggöra leverans av sådant köp som gjorts från Företagskonto, måste det aktuella bolaget ange kontaktuppgifter till lämplig representant för bolaget så att denne kan motta leveransen. Om bolaget därvid väljer att ange namn och telefonnummer som avser en viss fysisk person, är bolaget personuppgiftsansvarigt för denna persons personuppgifter.
10          GALLRING
10.1       Efter att du har avslutat ditt Användarkonto kommer, som angetts ovan, vissa uppgifter att anonymiseras och resten att raderas. Raderingsprocessen kan dröja upp till sex (6) månader, men efter att Användarkontot avslutats kommer uppgifterna inte att kunna härledas till dig personligen och därmed inte utgöra personuppgifter.
10.2       Om du inte varit inloggad på ditt Användarkonto på ett (1) år kommer vi att skicka ut en förfrågan till dig om du fortfarande vill ha kvar det. Om vi inte får något svar inom två (2) månader, kommer vi anta att du inte längre använder ditt Användarkonto och därför avsluta det.
11          LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR
11.1       Webbplatsen kan innehålla länkar till hemsidor som tillhör tredje part. Om du klickar dig vidare via en sådan länk rekommenderar vi dig att kontrollera sådana villkor och sådan integritetspolicy som gäller för den aktuella hemsidan innan du lämnar ut dina personuppgifter till dem. Paradiset ansvarar under inga omständigheter för hemsidor som tillhör tredje part.
12          ÄNDRINGAR
12.1       Paradiset har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till Integritetspolicyn. Så sker genom att vi skickar ett e-postmeddelande till dig om att så ska ske. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på Webbplatsen. Nya versioner av Integritetspolicyn börjar gälla trettio (30) dagar efter att vi har skickat det ovan nämnda e-postmeddelandet till dig.