Antibacterial Hand Gel

250 l
196 kr/l
filler

Pris:
Försäljningspris49 kr

Medlemsbesparing: 24 %

Etanol/Ethanol/Etanoli 65g/100g, Isopropanol/Isopropanoli 5g/100g
Användningsinstruktioner Massera in 3 ml gel på torra händer i minst 30 sekuner. Ska ej tvättas av.
Förvaringsinstruktioner Ska förvaras svalt och på väl ventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Orsakar allvarlig ögonirritation. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du behöver söka läkarvård. Brandfarlig. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

You may also like