Maskindiskmedel

50 st
1,78 kr/st
filler

Pris:
Försäljningspris89 kr

Medlemsbesparing: 22 %

Syrebaserat blek-medel 15-30%, nonjoniska tensider 5-15%, polykarboxilater <5%, enzymer.
Användningsinstruktioner Orsakar allvarlig ögonirritation.Innehåller subtilisin. Kan ge en allergisk reaktion och irriterar huden. Ha förpackningen till hands om du måste söka läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta rikligt med tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkomligt för barn. Rumstemperatur.

Mer om produkten

You may also like