Sköljmedel Liljekonvalj

600 ml
63,33 kr/l
filler

Pris:
Försäljningspris38 kr

Medlemsbesparing: 34 %

Katjontensider, Parfym, Phenoxyethanol
Användningsinstruktioner Orsakar allvarlig ögonirritation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkomligt för barn.

You may also like