Sköljmedel Syrén

600 ml
55 kr/l
filler

Pris:
Försäljningspris33 kr

Medlemmar betalar -24%

Katjontensider, Parfym, Phenoxyethanol
Användningsinstruktioner Orsakar allvarlig ögonirritation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkomligt för barn.

You may also like